Responsible Care

Program Responsible Care® je iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
Do této iniciativy se zapojují i jednotlivé společnosti skupiny Donauchem, která má přístup k bezpečnosti a životnímu prostředí obsažen i ve své vizi: "Bezpečnost, životní prostředí a kvalita - naše základní hodnoty. Ve všech našich závodech a areálech je zaveden univerzální bezpečnostní systém zaměřený na všechny záležitosti týkající se zajištění potřebné ochrany lidí a životního prostředí."

 
Společnost DONAUCHEM s.r.o. se, jako člen Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), kolektivního člena Svazu chemického průmyslu ČR, připojuje k naplňování programu Responsible Care® a zavazuje se řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly nejen vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti a ochranu přírody, ale aby byly i příspěvkem k udržitelnému vývoji lidské společnosti.
 

K tomu přijímáme následující environmentální politiku:
  1. Při všech činnostech dodržovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se dotýkají činnosti společnosti.
  2. Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů a služeb poskytovaných společností přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií. Tyto zásady naplňovat zejména při zavádění nových technologií.
  3. V oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školením pracovníků.
  4. Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.
  5. Zajišťovat na všech pracovištích bezpečnost práce, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizovat dopad činností na životní prostředí.
  6. Požadavky právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí zapracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
  7. Při výběru dodavatelů materiálu, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.
  8. Informovovat veřejnost, zainteresované strany a zaměstnance o environmentální politice a její realizaci.