Politika odpovědnosti


Hlavními činnostmi společnosti DONAUCHEM s.r.o. jsou:
 
 • skladování a distribuce chemických látek a přípravků včetně surovin pro výrobu potravin a krmiv
 • přeplňování, skladování a distribuce kapalných chemických látek a směsí včetně hořlavin
 • velkoobchodní činnost

Kvalita a důslednost výsledků práce určuje prosperitu firmy. Existence firmy je závislá na zákaznících, na splnění jejich požadavků, na jejich spokojenosti se službami a zbožím a na důvěře, kterou nám svými požadavky vyjadřují.
Aby byla společnost vždy schopná splnit očekávání svých zákazníků, přijímá vedení tyto trvalé cíle v oblasti systémů managementu:
 
 • nabízet a předávat zákazníkům vždy jen kvalitní zboží, poskytovat dokonalé služby a nedopustit ústup z pozice spolehlivého, důvěryhodného a solidního partnera na trhu
 • zaměřit úsilí všech pracovníků na bezvadnou práci s cílem neustálého zlepšování realizovaných činností a procesů
 • nejen plnit specifikované požadavky a zjištěná očekávání zákazníků, ale rovněž co nejrychleji reagovat na jejich změny
 • zajišťovat a kontrolovat bezpečnost surovin pro potraviny a krmiva ve všech fázích obchodu, tj. při nákupu, skladování i prodeji
 • zabezpečit ochranu informací, bezpečnou komunikaci a řízený přístup k informacím

Ke splnění uvedených cílů přijímá vedení společnosti tyto trvalé závazky:
 
 • udržovat a neustále zlepšovat zavedené systémy managementu splňující požadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSSC 22000, GMP+ B3, Responsible Care®, ISO/IEC 27001 a požadavky PZH
 • komunikovat s pracovníky a účinně je motivovat k spoluúčasti na udržování zavedených systémů managementu a k tomu, aby přijaté cíle a programy navazující na tuto politiku byly pochopeny, aby každému byl známý jeho podíl, úloha, odpovědnost za jejich dosažení, aby každý měl zájem na důsledné realizaci vytčených cílů
 • v oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školením pracovníků, zajistit šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizovat dopad činnosti na životní prostředí
 • v oblasti BOZP zajistit na všech pracovištích, prostřednictvím odstraňování nebezpečí a snižování rizik, bezpečné a zdravé pracovní podmínky a požární ochranu s cílem prevence pracovních úrazů a poškození zdraví
 • zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu, bezpečnost práce dotyčné funkce a zajištění bezpečnosti potravin a krmiv
 • dodávat zákazníkům pouze suroviny, které jsou v souladu se systémem řízení bezpečnosti potravin a krmiv
 • zajišťovat zdroje a vytvářet vhodné pracovní a skladovací podmínky k zajištění bezpečnosti potravin a krmiv
 • dodržovat ustanovení závazných předpisů vztahující se k činnosti společnosti, především právních předpisů pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, bezpečnost potravin a krmiv, bezpečnost práce, hygienu a životní prostředí a ostatních předpisů, pro ochranu osobních údajů a jiných závazných požadavků
 • pravidelně prověřovat dokumentované postupy a jejich výsledky s ohledem na kvalitu výsledků práce
Tisk produktu/stránky